Blog Hero
 
service-icon

اوراق سلف موازی استاندارد 

اوراق سلف موازی استاندارد یکی از ابزارهای تأمین مالی برای تولیدکنندگان کالا ها  می باشد و سرمایه گذاران با خرید اوراق سلف موازی استاندارد به صورت مستقیم در ارتقاء سطح تولید ملی مشارکت می نمایند. این روش سرمایه گذاری با هدایت پس اندازهای کوچک، زمینه بهره مندی صنایع بالا دستی از سرمایه های عمومی به صورت کم هزینه را فراهم کرده و علاوه بر تامین سرمایه در گردش به تامین سرمایه ثابت و گسترش خطوط تولیدی منجر میشود. همچنین سرمایه گذاران با انجام معاملات  اوراق سلف موازی استاندارد از سرمایه گذاری خویش سود تضمینی به دست میآورند.


سلف قراردادی است که براساس آن مقدار معینی از دارایی پایه با مشخصات قرارداد سلف به فروش میرسد که وجه قرارداد مذکور باید نقدی پرداخت گردد و دارایی پایه نیز در سررسید مشخصی در آینده تحویل داده شود. قرارداد سلف علاوه بر  تامین مالی تولیدکننده کالا خریدار و فروشنده را در مقابل نوسانات قیمت یا سود و زیان ناشی از تغییرات قیمت کالا  در آینده مصون میدارد
معاملات  قرارداد سلف موازی استاندارد شکل تکامل یافته معاملات سلف عادی در بازار فیزیکی بورس کالا  ایران است. علیرغم مزیت هایی که معاملات  سلف عادی دارند با محدودیتهای خاصی نیز مواجها ند که امکان بهره گیری حداکثر از آنها جهت تأمین مالی به خصوص در دوره های رکودی را تحت تأثیر قرار میدهد. خریداران کالا در معامالت سلف عادی با ریسک تغییرات قیمت و ریسک نقدشوندگی مواجه هستند، زیرا به دلیل نبود بازار ثانویه برای این نوع معامالت امکان فروش کالا  مورد نظر توسط خریدار به شخص ثالث وجود ندارد. از این رو، خریداران تمایلی به شرکت در تأمین مالی بلندمدت (بیش از 6 ماه) با این شیوه ندارند و تأمین مالی در این روش به دوره های کوتاه مدت محدود میگردد که این مشکلات  با معرفی اوراق سلف موازی استاندارد در بازار ثانویه برطرف شده است.

سلف موازی استاندارد قراردادی است که براساس آن خریدار میتواند معادل دارایی پایه خریداری شده را به شخص ثالث قبل از سررسید مطابق دستورالعمل بورس کالای ایران واگذار نماید.درقرارداد سلف موازی استاندارد، ابتدا اوراق توسط ناشردربازاراولیه عرضه میگرددوپس ازآن با تشکیل بازار ثانویه، خریداران میتوانند اوراق خریداری شده را به دیگران واگذار نمایند. در بازار ثانویه هیچ محدودیتی در خرید و فروش اوراق تا سررسید وجودنداردو فعالان  بازار میتوانند اوراق را به دفعات مورد معامله قرار دهند (واژه استاندارد در این قراردادها به معنی استانداردبودن مشخصات قرارداداز حیث استاندارددارایی پایه، سررسید تحویل و اندازه قراردادو ... است.)

 


1-وجوه حاصل از فروش اوراق سلف موازی استاندارد این امکان را به شرکت میدهد که از آن برای تأمین مالی سرمایه گذاری های مختلف با پیش فروش بخشی از محصول آینده بهره ببرد.
2-این نوع قرارداد امکان عکس العمل خریداران اوراق یا سرمایهگذاران به تغییر قیمت را با امکان واگذاری به شخص ثالث فراهم مینماید.
3-معاملات  سلف عادی و استاندارد بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معاف از مالیات بر درآمد میباش.د
4-قرارداد سلف موازی استاندارد به نقدشوندگی معامالت سلف کمک میکند، چرا که خریدار میتواند با معامله در بازار مالی نیاز نقدینگی خود را برطرف کند. این مورد یکی از عوامل جذابیت قرارداد سلف موازی استاندارد نسبت به قرارداد سلف عادی است.
5-نقدشوندگی اوراق با حداقل سود تعیین شده در معامالت سلف موازی استاندارد با حضور بازارگردان در بازار ثانویه تضمین میشود.
6-این اوراق میتواند برای اجرای سیاستهای پولی و یا تأمین کسری بودجه دولت کاربرد داشته باشد.

 

برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی پایه در قرارداد سلف موازی استاندارد میتوان از ابزار اختیارات خرید و فروش تبعی استفاده کرد که به صورت ذیل تعریف میشود:

الف) اختیار فروش تبعی: اختیار معامله های است که همراه با معامله اوراق سلف موازی استاندارد از سوی عرضه کننده به خریدار داده میشود و براساس آن خریدار اوراق، اختیار فروش تعداد مشخصی از دارایی پایه را به عرضه کننده در سررسید به قیمت اعمال تعیین شده در قرارداد دارد.
ب)اختیار خرید تبعی: اختیار معامله های است که همراه با معامله اوراق سلف موازی استاندارد، از سوی خریدار به عرضه کننده داده میشود و براساس آن، اختیار خرید تعداد مشخصی از دارایی پایه به قیمت اعمال تعیین شده در قرارداد را در تاریخ سررسید به عرضه کننده میدهد.
تضمین حداقل سود در قرارداد سلف موازی استاندارد:
یکی از ویژگیهای بازار قرارداد سلف موازی استاندارد، سود تضمینی در یک بازه مشخص است به نحوی که ناشر فارغ از قیمت دارایی پایه یک سود حداقلی را برای سرمایهگذاران در قالب اختیار فروش در سررسید تضمین نموده است. از سوی دیگر سودی مازاد بر سود تضمین شده برای سرمایهگذاری لحاظ گردیده است که قطعی نیست و مشروط به افزایش قیمت دارایی پایه به سرمایهگذار تعلق خواهد گرفت. 

از ویژگیهای این قرارداد، تعیین حداکثر سود برای سرمایهگذاران در یک بازه مشخص است به نحوی که با در نظر گرفتن حق اختیار خرید در قرارداد، ناشر نسبت به افزایش چشمگیر قیمت دارایی پایه در سررسید مصون میشود. بنابراین علاوه  بر رفع نیاز شرکت به نقدینگی در زمان عرضه، امکان بهره مندی از افزایش قابل توجه و نوسانات مثبت در قیمت بازار محصول در سررسید را نیز برای شرکت به همراه خواهد داشت.
 به کارگیری اختیارات تبعی در معاملات اوراق سلف موازی استاندارد چه مزایایی برای دو طرف معامله دارد
- با توجه به امکان تعریف اختیار فروش و همچنین اختیار خرید بر روی قرارداد سلف موازی استاندارد بسیار انعطاف پذیر بوده و میتوان زیان (سود از دست رفته )منتشرکننده اوراق را در صورت افزایش قیمت کالا  محدود نمود و نیز حداقلی از سود را برای خریدار در نظر گرفت. 
-بازدهی این اوراق مرتبط با قیمت کالا (دارایی پایه) است و در صورت تعیین نرخ اختیارهای خرید و فروش تبعی مناسب بر روی این اوراق، میتوان اوراق با بازدهی های مرتبط با یک شاخص کالایی را با استفاده از این اوراق شبیه سازی کرد.

- از آنجایی که در این نوع قرارداد ضرورتی بر وجود بانک به عنوان ضامن نیست، فلذا اعتبار شرکت عرضه کننده و تضامینی که نزد شرکت سپردهگذاری تودیع میکند، ضمانت اوراق میباشد.

 کارمزد بررسی پذیرش سازمان به میزان 0.0001 ( یک در ده هزار)ارزش اوراق تا سقف 100 میلیون ریال و کف 20 میلیون ریال میباشد. 
-کارمزد پذیرش بورس کالای ایران به میزان 0.0002(دو در ده هزار) ارزش اسمی اوراق تا سقف 200 میلیون ریال و کف 20 میلیون ریال میباشد.


تماس با ما

آدرس : میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر(بخارست) ، خیابان ششم ، پلاک34
شماره تماس : 02142115000
ایمیل : info@sababroker.ir