Blog Hero
service-icon

نحوه ثبت سفارش خرید در بورس کالا

خریداران باید تا قبل از شروع معاملات، سفارش خرید خود را به کارگزار مورد نظر خود ارائه نمایند و نسخه تائید شده سفارش خرید را از کارگزار دریافت نمایند.

ثبت سفارش خرید توسط کارگزار منوط به واریز وجه مشتری به عنوان پیش پرداخت خرید، حداقل به میزان 10 درصد بهای معامله در رینگ داخلی و به میزان 5 درصد بهای معامله در رینگ صادراتی می باشد، که این مبلغ به حساب بانکی وکالتی که به تائید بورس کالا رسیده است، واریز می گردد.کارگزار موظف است براساس وجوه واریزی به حساب بانکی پیش پرداخت خرید، سفارشها را برای مشتری ثبت و اجرا نماید.

پس از ثبت سفارش خرید توسط کارگزار، مبلغ پیش پرداخت از سوی اتاق پایاپای بلوکه شده و دیگر توسط مشتری قابل برداشت نمی باشد.

چنانچه خریدار پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله، از خرید کالا منصرف شود و یا چنانچه کارگزار خریدار به هر علتی نتوانست نسبت به خرید کالای موضوع سفارش اقدام نماید، پیش دریافت مشتری آزاد می شود.

*در صورتی که عرضه کننده، تســویه اعتباری معامله توســط مشتریان خاصی را بپذیرد، تائیدیه عرضه کننده باید تا زمان اخذ ســفارش، توســط عرضه کننده به بورس و کارگزار خریدار ارائه و در سیستم نظارتی بورس ثبت شود. در صورت تصدیق تائیدیه مذکور توسط بورس و ثبت آن در سیستم نظارتی بورس، واریز پیش پرداخت خریدتوسط مشتری الزامی نخواهد بود.

مقطوع

قیمتی که باید کارگزار از سوی خریدار در سیستم قرار دهد، دقیقا از سوی خریدار تعیین شده و کارگزار موظف است نرخ خریدار را به همان صورت در سامانه معاملات قرار دهد.

محدود

از سوی خریدار یک بازه قیمتی برای کارگزار تعیین می شود و کارگزار مختار است که در آن محدوده قیمت، نسبت به خرید کالا برای خریدار اقدام نماید.

باز

در این حالت، خریدار پیشنهاد نرخ را به کارگزار واگذار می کند و کارگزار موظف است با بهترین نرخ، کالا را برای خریدار خریداری کند.


تقویم کاری فعالیت تالارهای معاملاتی بورس کالای ایران


ردیف عنوان ساعت شروع روزهای کاری
1 معاملات قراردادهای آتی 10 - 17
10 - 16
شنبه تا چهارشنبه
پنجشنبه
2 تالار محصولات کشاورزی 10 شنبه تا چهارشنبه
3 تالار محصولات صنعتی و معدنی 11 شنبه تا چهارشنبه
4 تالار صادراتی 11 : 30 شنبه تا چهارشنبه
5 تالار فرآورده های نفتی 12 شنبه تا چهارشنبه
6 تالار فرعی 12 : 30 شنبه تا چهارشنبه
7 طلا 12 : 30 شنبه تا چهارشنبه
8 تالار پتروشیمی 13 : 30 شنبه تا چهارشنبه

تا اواخر سال 1394 تمامی معاملات بازار فیزیکی در رینگ داخلی، در محل تالار معاملات بورس کالا در طبقه همکف ســاختمان این بورس به نشانی خیابان طالقانــی، بعد از تقاطع خیابان ولیعصر، نبش خیابان بندرانزلی انجام می شد. ولی از اواخر سال 1394، به جهت سهولت در انجام معاملات فیزیکی، انجام آن علاوه بر محل تالار، در محل دفتر کارگزاریها از طریق سیستم TTC نیز امکان پذیر شد.

دوره زمانی سبز (پیش گشایش) :

مدت زمان این دوره، حسب شرایط معاملات و بنا به تشخیص بورس قابل تغییر است.

 • معاملات تمامی کالاها به صورت همزمان در این دوره شروع می شود.
 • کارگزار فروشنده فقط باید عرضه خود را با قیمت پایه و حجم مندرج در اطلاعیه عرضه وارد نماید.
 • کارگزاران خریدار می توانند در این زمان، حجم سفارش خود را کاهش دهند یا به طور کامل از سیستم حذف نمایند.
 • همچنین می توانند قیمت پیشنهادی خود را تا سطح قیمت پایه افزایش یا قیمت خود را کاهش دهند.
 • در این زمان کسی نمی تواند قیمتی بیش از قیمت پیشنهادی فروشنده را وارد سامانه نماید.

دوره زمانی آبی (نظارت) :

مدت زمان نظارت 30 ثانیه می باشد که در مواقع خاص و بسته به نظر ناظر تالار ممکن است این زمان افزایش پیدا کند. اگر کالایی هیچ تقاضایی نداشته باشد، در این مرحله از تابلوی معاملات تالار حذف می شود.

دوره زمانی زرد ( مضنه یابی ) :

مدت زمان این دوره به تفکیک هر کالا به مدت 60 ثانیه انجام و شرایط ذیل در آن رعایت می گردد:

 • کلیه سفارش هایی که در مرحله پیش گشایش فعال می باشند، به این مرحله منتقل می شوند.
 • عدم امکان ورود سفارش جدید یا حذف ســفارش های ثبت شده.
 • در صورت ثبت افزایش عرضه در اعلامیه عرضه، فروشنده می تواند در 20 ثانیه یک سوم ابتدایی زمان زرد اقدام به افزایش عرضه تا سقف حجم اعلام شده نماید.
 • فروشنده در این بازه زمانی اجازه کاهش نرخ را دارد اما نمی تواند قیمتی کمتر از بالاترین نرخ پیشنهادی خریدار را وارد سیستم نماید.
 • امکان افزایش حجم تقاضای خریداران و کاهش حجم عرضه فروشندگان وجود ندارد.
 • خریداران در صورتی که قیمت فروشنده را نپذیرفته باشند می توانند در 40 ثانیه دو سوم زمان زرد، حجم تقاضای خود را کاهش دهند.
 • همچنین خریداران در این بازه زمانی اجازه افزایش قیمت را دارند اما نمی توانند قیمتی بالاتر از نرخ پیشنهادی فروشنده را وارد سیستم نمایند.

*لازم به ذکر است در صورتیکه خریدار بخواهد حجم و قیمت را همزمان اصلاح نماید، قبل از پذیرفتن قیمت پایه، باید ابتدا حجم سفارش خود را کاهش دهد و سپس قیمت پایه را بپذیرد. در صورت پذیرفتن قیمت پایه از سوی مشتری در زمان زرد، دیگر امکان تغییردر حجم یا قیمت وجود ندارد.

*چنانچه حجم عرضه بیش از مجموع تقاضاهایی باشد که قیمت فروشنده را پذیرفته اند، معاملات با قیمت فروشنده و به میزان مجموع تقاضاهای خریدارانی که قیمت پایه را پذیرفته اند، انجام می شود.

*چنانچه در پایان این مرحله هیچ خریداری قیمت فروشنده را نپذیرد، امکان تجدید مرحله مضنه یابی، به درخواست یک خریدار و صرفا برای یک بار دیگر توسط ناظر معاملات،در پایان تالار وجود دارد.

دوره زمانی آبی بعد از زمان زرد ( نظارت ) :

مدت زمان نظارت ناظر تالار 15 ثانیه می باشد.

*در صورتی که در پایان زمان مضنه یابی مجموع تقاضای خریدارانی که قیمت فروشنده را پذیرفته اند بیش از کل میزان عرضه باشد، سفارش خریداران مذکور وارد مرحله رقابت خواهد شد.

دوره زمانی قرمز ( رقابت ) :

مدت زمان این دوره به تفکیک هرکالا 60 ثانیه می باشد و شــرایط ذیل در آن رعایت میگردد:

 • تنها کارگزارانی می توانند وارد زمان رقابت شوند که نرخ فروشنده را در زمان زرد پذیرفته باشند.
 • سفارش های فروشندگان قابل تغییر نمی باشد.
 • خریداران حق تغییر حجم تقاضای وارده را ندارند.
 • خریداران صرفا می توانند قیمت تقاضای خود را افزایش دهند.
 • دوره زمانی قرمز قابل توقف و یا تکرار نخواهد بود .

*در این مرحله خریداران با توجه به حجم تقاضای موجود بر روی محصول در حال رقابت، قیمت مورد نظر خود را در محدوده نوسان قیمت ( بین قیمت پایه تا سقف قیمت محصول )، در چند ثانیه آخر زمان قرمز وارد سیستم می نمایند.

در پایان مرحله رقابت، معاملات بر اساس اولویت بالاترین قیمت وارد شده و سپس اولویت زمانی قیمت وارد شده، انجام می شود.

در صورتیکه حجم تقاضاهایی که سقف قیمت مجاز را پذیرفته باشند بیش از حجم کل عرضه باشد، عرضه به روش تسهیم به نسبت انجام خواهد شد.

مثلا اگر 1200 تن عرضه و 2400 تن تقاضا با قبول سقف قیمت داشته باشیم، 1200 تقسیم بر 2400 می شود و عدد بدست آمده (0.5) را در حجم تقاضای هر کارگزاری ضرب و به میزان حجم بدست آمده تخصیص صورت می پذیرد.

زمان آبی پس از اتمام معامله( نظارت ) :

بعد از اتمام زمان قرمز، سامانه وارد زمان آبی می شود. در این زمان هیچ کدام از طرفین معامله اجازه هیچگونه تغییری را ندارد و تنها ناظر تالار، صحت و سقم معامله را تائید و دســتور قطعی شــدن معامله را صادر می کند و معامله انجام می شود.

 • در صورتی که حجم عرضه در پایان مرحله مضنه یابی از تقاضاهایی که قیمت عرضه کننده را پذیرفته اند بیشتر باشد، حجم باقیمانده کالا، در سیستم عرضه مازاد (مچینگ) قابل معامله می باشد.
 • مرحله مازاد عرضه از پایان مرحله نظارت آغاز و حداکثر تا پایان زمانی از روز جاری معاملاتی که هیئت مدیره بورس تعیین می کند ادامه می یابد.
 • در این حالت کارگزاران خریدار می توانند پــس از اتمام معاملات تالار آن محصول، در دفاتر کارگزاری خود و از طریق سیستم خرید از مازاد، تقاضای خرید خود را با قیمت معاملات انجام شده در پایان مرحله مضنه یابی (قیمت پایه)، وارد سیستم نمایند.
 • کارگزار خریدار بعد از معاملات تالار در هر ساعت در20 دقیقه اول می تواند تقاضای خود را در سیستم خرید از مازاد ثبت نماید، در 10 دقیقه بعدی، سیستم اجازه ثبت سفارش را نمی دهد، در این زمان سفارشات پذیرفته شده مچ می-شود و به کارگزاران تخصیص می یابد. این پروسه زمانی تا پایان روز معاملاتی هر 30 دقیقه تکرار میشود.
 • لازم به ذکر است در مواردی که تقاضا برای عرضه مازاد زیاد است، کالای مازاد به درخواست های خریدی که از نظر زمانی در اولویت ثبت باشند تخصیص می یابد.
 • عرضه مازاد با پیشنهاد عرضه کننده و موافقت بورس می تواند تا پایان روز کاری قبل از روز عرضه بعدی نماد معاملاتی یا یک هفته پس از روز عرضه، هر کدام که کمتر باشد، معامله شود.
 • در صورت منتقل شدن عرضه مازاد به روزهای کاری بعد، کارگزار عرضه کننده صرفا تا ساعت 9 صبح روز کاری بعد می تواند عرضه مازاد را از سامانه معاملاتی حذف نماید. در غیر این صورت عرضه مازاد تا پایان آن روز معاملاتی قابل معامله خواهد بود.

تماس با ما

آدرس : میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر(بخارست) ، خیابان ششم ، پلاک34
شماره تماس : 02142115000
ایمیل : info@sababroker.ir